Informacja o trwałości projektu „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.”

EFS_kolor_poziom_rgb

Informujemy, że zakończyliśmy projekt „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.” realizowany w okresie od 2019-08-01 do 2021-12-31 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs nr wniosku:WNP-RPSL.09.02.05-24-05GE/18-006-02

Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewnia utrzymanie 5 miejsc – zgodnie ze wskaźnikiem: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

Po zakończeniu dofinansowania prowadzimy działalność: zespołu interwencyjnego, mentora rodziny, psychologa, prawnika oraz pedagoga – usługi te są nieodpłatne dla ich odbiorców.

efs1

 

W roku 2023 nadal realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników.

Świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz mentora rodziny i terapeuty uzależnień. Wszystkie usługi są bezpłatne.

W roku 2022 z oferty wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego w  formie pracy podwórkowej skorzystało ponad 100 dzieci.